Kontakta oss

Försäljningsvillkor

Nedanstående villkor gäller såvida ej annat skriftligen avtalats:

1. AVTALSINGÅENDE
Säljaren är bunden först sedan han lämnat skriftligt beställningserkännande
(orderbekräftelse).
2. RITNINGAR OCH BESKRIVNINGAR
Alla ritningar, skisser, tekniska specifikationer etc ägs av säljaren och
får inte kopieras eller överlåtas till tredje part.
3. PATENT, REGISTRERING AV DESIGN OCH UPPHOVSRÄTT
Kund bär allt ansvar och alla kostnader för eventuella intrång i tredje
mans rättigheter rörande patent, registrering av design, upphovsrätt, för
leveranser enligt ritningar, modeller eller andra prototyper som kund
tillhandahållit säljaren.
4. MINSTA ORDERVÄRDE
Akriform Plast AB har ett minsta ordervärde på 1000 kr exkl moms,
emballage och frakt.
5. PRIS
Gällande prislista – Akriform Plast AB förbehåller sig rätten att justera
denna utan föregående varsel. Alla priser är exkl frakt, emballage,
moms, tullar och serviceavgifter.
6. ANNULLERING OCH FÖRÄNDRING AV ORDER
Kunden skall efter inlämnandet av order eller inledande av förslag till
utformning av en artikel inte ha rätt till ändring eller annullering. I händelse
av annullering av beställaren, förbehåller sig säljare rätten att begära
ersättning för kostnader samt tappad handelsvinst.
7. MODELLER, FORMAR, VERKTYG OCH UTRUSTNING
Modeller, formar, verktyg och utrustning som tillverkats av säljaren eller
av tredje man på säljarens uppdrag, förblir säljarens egendom om inte
annat överenskommits.
Av köparen tillhandahållna modeller, formar, verktyg och utrustning
förblir dennes egendom och ska efter avtalets fullgörande återlämnas till
köparen om denne så begär. Säljaren får inte utan köparens medgivande
använda av köparen tillhandahållna modeller, formar, verktyg och utrustning
för annat ändamål än avtalets fullgörande. Sådana modeller,
formar, verktyg eller utrustning får inte heller utlämnas eller på annat
sätt bringas till tredje mans kännedom.
Då säljaren fått i uppdrag att tillverka modeller, formar, verktyg och utrustning,
ska detta ske i samråd med köparen och med beaktande av kö-
parens tekniska krav. Om inte annat överenskommits, svarar köparen för
kostnaderna för reparation eller nytillverkning av modeller, formar,
verktyg och utrustning på grund av förslitning eller andra orsaker, som
inte är att hänföra till säljaren.
Säljaren svarar för lagring av modeller, formar, verktyg och utrustning
under den avtalade leveranstiden. I de fall då modeller, formar, verktyg
och utrustning tillhörande köparen efter den sista i avtalet angivna tillverkningen
förblir hos säljaren, åligger det denna att sörja för lagring på
köparens risk, dock högst ett år efter fullgjord leverans. Ett år efter
fullgjord leverans skall parterna avtala om återsändande eller utrangering
av modeller, formar, verktyg och utrustning. Har så icke skett äger
säljaren rätt att fritt förfoga över ifrågavarande utrustning. Säljarens
samtliga förpliktelser avseende av denne ägda modeller, formar, verktyg
och utrustning upphör två år efter fullgjord leverans.
Det åligger vardera parten att ombesörja och bekosta försäkring av dem
ägda modeller, formar, verktyg och utrustning som befinner sig hos säljaren.
Köparen bär kostnaderna och står risken vid avsändning och återsändning
av modeller, formar, verktyg och utrustning.
8. FÖRPACKNING OCH KVANTITET
Såvida inte annat angetts avser i anbud och avtal upptagna priser oförpackat
gods.
Säljaren förbehåller sig rätt till över- eller underleverans med högst 10%
av den avtalade kvantiteten.
9. LEVERANSTIDER
Leveranstiden rättar sig om möjligt efter köparens önskemål. Säljaren
förbinder sig dock ej vid den bekräftade leveranstiden. Oförutsedda händelser
såsom strejk, lockout, driftsstörningar och/eller ”force majeure”
förlänger leveransåtagandena under motsvarande tid. Vid tillfälle när
försening har uppstått är köparen ej berättigad till att häva köpet, kräva
ersättning eller få reducerat pris på varorna.
10. LEVERANSVILLKOR
Fritt fabrik / Ex Works (Incoterms 2010).
Det åligger köparen att omgående vid mottagandet anmäla eventuella
transportskador till transportfirman.
11. REKLAMATIONER
Köparen ansvarar för att vid godsmottagning grundligt gå igenom varorna
för att stämma av att de är i fullgott skick. Reklamationer på levererade
varor måste ske inom 8 dagar efter mottagandet av varan. Godkännes
reklamationen erhålles full ersättning efter varans fakturerade
värde. Säljaren ger ingen ersättning för annan förlust, inte heller för
följdskador såsom intäktsförlust, tidsförlust, viteskostnader mm om inte
ett vidaregående ansvar uttryckligen är avtalat vid köpet.
12. RETURER
Endast standard lagervaror tas i retur efter överenskommelse och bifogad
kopia av följesedel. Varorna ska vara i säljbart skick och väl emballerade.
Köpare står för samtliga kostnader för returen. Returnering
kan ske senast 2 veckor efter att överenskommelsen har träffats. Varor
som returneras utan överenskommelse mottages ej. Kreditering sker med
15% returavdrag på det fakturerade värdet.
Specialtillverkade produkter återtages ej.
13. BETALNINGSVILLKOR
Betalning ska vara säljaren tillhanda inom 30 dagar från fakturadatum. I
vissa fall kan köparen efter kreditbedömning kräva förskottsbetalning.
Vid försenad betalning debiteras kravavgift och ränta. Dröjsmålsränta
debiteras per dag och baseras på aktuell referensränta, enligt räntelagen.
14. ÄGANDERÄTT
Varorna är säljarens egendom intill dess att full betalning erlagts. Oavsett
vad som angetts i punkt 7, har säljaren rätt att vägra att lämna ut
modeller, formar, verktyg och utrustning som tillhör köparen intill dess
godset är betalt.
15. PRODUKTANSVAR
Säljaren ansvarar inte för att varan är lämpligt för något visst ändamål,
såvida det inte genom skriftlig garanti förklarat att så är fallet. Säljaren
är inte gentemot köparen skyldig att ersätta skada på grund av skadebringande
egenskap hos godset. Köparen ansvarar gentemot tredje
person för skadebringande egenskaper i godset.
16. UTSKICK AV NYHETSBREV
När du handlar av oss sparar vi din e-postadress för att kunna skicka ut
information om produkter eller tjänster som vi tror kan intressera dig.
Du kan enkelt avregistrera dig från dessa nyhetsbrev genom att klicka på
länken längst ner i mailet. Vi skickar ut nyhetsbrev ca 1 gång/månad.